MobirisePolitica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, 

Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,

Societatea de Transport Public Timişoara doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele în domeniul transportului public de persoane şi a celorlalte domenii asumate.
Scopul Societaţii de Transport Public Timişoara este:
 de a presta servicii de calitate răspunzând cerinţelor şi aşteptărilor tuturor părţilor interesate: clienţi, furnizori, angajaţi;
 de a realiza îmbunătăţirea performanţei de mediu printr-o bună administrare a activităţilor ce au un impact asupra acestuia;
 de identificare, evaluare şi control a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, cu implicarea întregului personal, pentru eliminarea sau, cel puţin, scăderea nivelului acestora.

În acest scop, ne angajăm să acţionam în următoarele direcţii:

 Creşterea încrederii şi satisfacerii cerinţelor clienţilor prin îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
 Asigurarea condiţiilor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor de calitate, mediu şi SSO;
 Conformarea cu legislaţia naţională şi internaţională, precum şi cu alte cerinţe la care societatea a subscris;
 Instruirea, conştientizarea, comunicarea permanentă şi asumarea responsabilităţii fiecărui angajat în privinţa minimizarii tuturor riscurilor identificate şi a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 Promovarea şi păstrarea unui dialog deschis şi continuu cu părţile interesate pe probleme de management de mediu şi SSO;
 Creşterea eficienţei Sistemului de Management Integrat;
 Eficientizarea tuturor serviciilor şi/sau activităţilor desfăşurate.

Politica Societaţii de Transport Public Timişoara în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale este cunoscută de catre toţi angajaţii acesteia , accesibilă pentru toate părţile interesate la sediul şi pe site-ul societăţii.

Documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională, sunt astfel concepute încât să susţină această politică şi să fie în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008.

Promovarea conceptelor moderne de management reprezintă una din priorităţile organizaţiei şi este un factor determinant pentru o dezvoltare durabilă

In calitate de Director General, mă angajez prin autoritatea de care dispun şi în primul rând, prin exemplul personal, în dezvoltarea şi îmbunătăţirea continua a Sistemului Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale.

Director General
ing. Nicolae Florin BITEA 

Last update: 11.01.2019